PROGRAM STRANKE ReSET
PROGRAM, KI GA PIŠEJO LJUDJE, NE POLITIKI in NE ELITA!

Neumnosti, dvoumnosti, protiustavne rešitve in celo pasti v zakonih so del vsakdana državljana Republike Slovenije. Vedno pogosteje izgleda, kot da je »zdrava pamet« zapustila parlament.

Politična stranka brez politikov! Za ljudi in ne za skorumpirano elito!

Pošteni državljani ponavadi vemo, kaj je prav in kaj ne! Prav tako imamo izkušnje iz vsakdanjega življenja. Vidimo rešitve, ki jih politiki in njihovi »strokovnjaki« ne želijo videti ali jih vidijo z nekaj letno zakasnitvijo in »par 100 milijonsko« izgubo.

Prva točka našega programa je namenjena pridobivanju predlogov državljanov. V ta namen smo pripravili platformo, kjer bodo lahko vsi (tudi nečlani stranke) predlagali spremembe. Le člani stranke ReSET pa bodo imeli pravico glasovati o tem, ali se bo predlog uvrstil v VOLILNI PROGRAM STRANKE.

NAJ VAM PREDSTAVIMO PROGRAM

SPLOŠNO

TOČKA ŠT. 1

Država mora služiti državljanom in ne obratno, zato bomo volilni program sestavili skupaj z državljani. Uporabili bomo zdravo kmečko pamet in prisluhnili predlogom ljudi, ki se dnevno srečujejo z nesmisli v zakonih ali delovanju države. Verjamemo, da imajo politično neobremenjeni državljani večinoma boljše rešitve od politikov, lobijev in drugih ljudi na različnih vplivnih položajih.

TOČKA ŠT. 2

Ne bomo odkrivali tople vode, učili se bomo na napakah in izkušnjah drugih držav. Rešitve obstajajo in delujejo v drugih državah že več let ali desetletij. Potrebno jih je le prilagoditi našim razmeram in jih po možnosti izboljšati.

TOČKA ŠT. 3

Menimo, da ni čas za deljenje, ampak za iskanje skupnih rešitev. Ni pomembna politična opredeljenost drugih strank, v kolikor imajo le-te predloge, ki lahko bistveno pozitivno vplivajo na življenje ljudi v državi.

TOČKA ŠT. 4

Celoten sistem v državi mora biti dolgoročno vzdržen, transparenten in pravičen; želimo poenostavitev birokratskih procesov in  preprečiti manipulacije s strani posameznikov.

TOČKA ŠT. 5

Noben zakon, še posebej pa ne USTAVA, ne sme biti napisan le pravnikom razumljivo oziroma ne bi smel omogočati pravnikom različnih tolmačenj istega besedila. Posledica takšne (dosedanje) ureditve je prilagajanje vsebine zakona situaciji in izmikanje odgovornosti. Zakonodaja mora biti spisana jasno in razumljiva vsem enako. Samo tako ne omogoča privilegijev ljudem na položajih in ustrezno kaznuje odgovorne!

ZAHTEVAMO PRAVNO DRŽAVO IN KAZNOVANJE ODGOVORNIH

TOČKA ŠT. 6

Vzpostaviti želimo politično neodvisen in odgovoren sodni sistem. Za sodne zaostanke, zastaranja, razveljavitve in ponovna sojenja, želimo poiskati vzroke, odgovorne ljudi pa primerno sankcionirani. Hkrati je potrebno finančno stimulirati tiste ljudi v sodstvu, ki delujejo uspešno in učinkovito. Želimo preprečiti umik izredno sposobnih ljudi med odvetniške vrste.

TOČKA ŠT. 7

Potrebno je izkoreniniti in ustrezno kaznovati ugotovljeno korupcijo, klientilizem in nepotizem. Razkriti nameravamo družinske, prijateljske in poslovne povezave med direktorji državnih podjetij, sodnimi uslužbenci, politiki, nadzorniki, bankirji in zasebnimi podjetji, ki poslujejo z državo in le-te povezave objavljati na enem spletnem mestu. Tako nobena pristranska vez ne bo šla več v “pozabo”.

TOČKA ŠT. 8

Poimensko naznaniti ljudi, ki so odgovorni za slabo poslovanje državnih podjetij, odobravanje nezavarovanih kreditov oziroma nastanek bančne luknje (člani uprave, nadzorniki, direktorji). Zavzemali se bomo, da se tem ljudem doživljensko prepove opravljanje funkcije v javnem sektorju ali v podjetjih, kjer je lastnik država. Enako velja za vse javne uslužbence, za katere je bilo ugotovljeno, da so se okoristili z državnimi denarjem.

TOČKA ŠT. 9

Z neodvisnimi, po potrebi tudi tujimi, raziskovalci bomo ugotovili, kam in kako je izginil denar iz naših bank. Država mora dati jasen signal, da se kakršnakoli kraja, “igranje” z državnim denarjem ali vandalizem ne splača, ampak se dodatno plača. Zato je smiselno uvesti uklonilni zapor, kjer se prestajanje kazni lahko zaključi šele ob popolnem povračilu odtujenega kapitala ali poplačilu namerno povzročene škode.

PRIDOBITEV ZAUPANJA V DEMOKRACIJO

TOČKA ŠT. 10

Sprememba volilnega sistema je nujna. Volivec mora obdržati moč nad izbiro svojega izvoljenega politika oziroma politične stranke tudi po volitvah, zato se odločno zavzemamo za uvedbo instituta odpoklica poslanca.

TOČKA ŠT. 11

Neposredna demokracija bi morali biti v današnji dobi lažje dostopna, zato želimo uvesti večjo participacijo državljanov pri sprejemanju pomembnih zakonov.

TOČKA ŠT. 12

Poslanske plače morajo biti usklajene z razmerami v gospodarstvu. Vezane morajo biti na faktor povprečne plače v gospodarstvu in dodatno odvisne od razmerja državnih prihodkov in odhodkov. Pri čemer državni deficit plačo poslancem znižuje, suficit pa jo zvišuje. S tem se tudi stimulira poslance v državnem zboru, da delajo dejansko v dobro države in ljudi.

TOČKA ŠT. 13

Uvesti seznanjanje državljanov o novo sprejetih zakonih na enostaven in razumljiv način, s konkretnimi primeri.

POKOJNINA IN SOCIALNI SISTEM

TOČKA ŠT. 16

Vsi otroci so enaki. Potrebno je uvesti univerzalen otroški dodatek (UOD) po vzgledu Avstrije in hkrati ukiniti olajšave za vzdrževane družinske člane. S tem se razbremeni državljane, socialno službo in finančno upravo nepotrebne birokracije.

FINANCE IN GOSPODARSTVO

TOČKA ŠT. 17

V Sloveniji se mora nemudoma uvesti plačno disciplino vseh, tudi državnih inštitucij!

TOČKA ŠT. 18

Trenutni plačni sistem je nevzdržen, saj preko neobdavčenih sredstev, ki se izplačujejo ob plači, država dobesedno legalizira “sivo ekonomijo” v višini dobre milijarde eurov letno. Posledica tega so tudi do 20% nižje pokojnine in dolge čakalne vrste v zdravstvu. Želimo vzpostaviti sistem po zgledu Republike Avstrije, kar pomeni povišanje splošne olajšave za vse rezidente, izplačilo manj obdavčene 13. in 14. plače za vse delavce in sprememba dohodninskih razredov. Sprememba bi skupaj s pokojninsko reformo, ki jo predlagamo, privedla do višjih plač in pokojnin. Za razbremenitev delodajalcev, smo za posebne oblike dela predvideli olajšave.

TOČKA ŠT. 19

Potrebno je nagraditi pridne in delovne ljudi tudi v javnem sektorju. Kjer je to mogoče uvesti, naj bodo uslužbenci plačani po učinkovitosti. To se mora smiselno uporabiti v tistih službah, kjer gre za dobrobit državljana. Javni uslužbenci se morajo zavedati, da je v teh primerih državljan stranka in več strank ali rešenih vlog pomeni zanje tudi višjo plač Tisti, ki se branijo dela bodo temu primerno dobili tudi plačilo.

TOČKA ŠT. 20

Plače v javnem sektorju morajo biti odvisne od razmer v slovenskem gospodarstvu.

TOČKA ŠT. 21

Vsak marljiv delavec si zasluži dostojno plačilo, s katerim lahko preživi sebe in svojo družino. Potrebno je preprečiti bogatenje direktorjev na račun slabo plačnih delavcev. Za dobiček podjetja so zaslužni tudi delavci, zato se mora del le-tega razdeliti med vse zaposlene.

TOČKA ŠT. 22

Spodbujati je potrebno pritok znanja ter kapitala iz tujine in preprečiti izseljevanje slovenskih delavcev. Dohodke iz zaposlitve iz tujine se zato naj obdavči le v državi izvora dohodka. S tem ukrepom se razbremeni državljane, ki so si sami poiskali delo v tujini, FURS in sodišč.

TOČKA ŠT. 23

Sivo ekonomijo je potrebno dodatno omejiti z davčno reformo, ki bo vzpodbudila izdajanje računov za opravljene storitve.

TOČKA ŠT. 24

Uvesti davčno politiko, ki bo razbremenila podjetja in jih hkrati vzpodbudila, da se razvijajo ter postanejo konkurenčna na svetovnem trgu.

TOČKA ŠT. 25

Država mora ceniti svoje naravne vire in z njimi gospodarno ravnati.

NA MLADIH SVET STOJI

TOČKA ŠT. 26

Mlade z različnimi znanji je potrebno povezati in vzpodbuditi k poslovnim idejam. Država naj financira v zagon podjetij z inovativnimi idejami mladih, ki bodo v državo prinašala dodano vrednost (zgled je lahko KICKSTARTER).

TOČKA ŠT. 27

Večja dostopnost mladim in njihovim družinam do ugodnejšega reševanja stanovanjskih problemov.

ZDRAVSTVO

TOČKA ŠT. 28

Državljani potrebujemo kakovosten in konkurenčen zdravstveni sistem. Preprečiti je potrebno monopol javnih zavodov. Pacient je “kralj” in mora imeti možnost izbire izvajalca zdravstvene storitve tudi pri zasebnikih z doplačilom.

TOČKA ŠT. 29

V javnih zavodih se mora takoj pričeti izvajati naročila medicinskih pripomočkov in zdravil direktno od proizvajalcev. V kolikor to ni mogoče, se ponudbe išče aktivno v tujini.

DECENTRALIZACIJA IN LOKALNA SMOUPRAVA

TOČKA ŠT. 30

Slovenijo je potrebno decentralizirati. Kot določa ustava, je potrebno ustanoviti pokrajine, in na njih prenesti določene funkcije, tako kot je to urejeno v drugih evropskih državah.

TOČKA ŠT. 31

Ugotoviti želimo finančno vzdržnost in smiselnost uradov, direktoratov in agencij. Tiste, ki bodo opravičile svoj obstoj, se, skupaj z nekaterimi ministrstvi, razseli po vseh slovenskih pokrajinah.

ŠOLSTVO IN GOSPODARSTVO Z ROKO V ROKI

TOČKA ŠT. 32

Šolstvo in gospodarstvo morata biti medsebojno povezana. S strani države je potrebno omejiti financiranje programov, kjer so možnosti za zaposlitev po končanem študiju minimalne. Večje vzpodbude nameniti izobraževanju za deficitarne poklice. V šolske programe pa uvesti obvezno prakso, ki se lahko delno financira s strani države.

TOČKA ŠT. 33

Nameniti več sredstev za tržno usmerjene raziskovalne in tehnološke projekte. Od ideje do proizvodnje.

TOČKA ŠT. 34

V šolah uvesti bolj transparentna javna naročanja (od osnovnih sredstev do organizacije ekskurzij).

ZAŠČITIMO SLOVENSKE KMETE, PROIZVODE IN POTROŠNIKE

TOČKA ŠT. 35

Zaščiti je potrebno slovenskega kmeta, proizvajalca in potrošnika pred nekvalitetnimi in cenenimi izdelki iz tujine. Zavzemamo se, da se uvede omejitev nad trgovskimi maržami. Če želijo trgovci nabavljati poceni izdelke, bodo morali nato tudi poceni prodajati.

TOČKA ŠT. 36

Določiti pravičen katastrski dohodek, ki bo dolgoročno sprejemljiv in bo ljudi spodbujal h kmetovanju.

DOPOLNITEV PROGRAMA STRANKE

TOČKA ŠT. 37

Zemlja je samo ena, zato jo moramo ceniti, da bo služila tudi prihodnjim generacijam enako kot je nam. Zavzemamo se za trajnostni razvoj . Finančno je potrebno spodbuditi podjetja, da se usmerijo v krožno gospodarstvo. Obnovljivi viri energije so prihodnost in temu je potrebno nameniti več investicij in razvoja.

TOČKA ŠT. 38

Davek se za eno storitev lahko obračuna le en krat.

TOČKA ŠT. 39

Pri sklepanju zavarovanj, ki jih za zavarovalnice opravljajo drugi, se le-tem pravnim subjektom oz. samostojnim agentom ne sme obračunavati davka, ki so ga zavarovalnice, za tak posel, oproščene.

TOČKA ŠT. 40

Begunci: Spoštovali bomo mednarodne konvencije (ženevsko in dublinsko) o beguncih! V prvi vrsti je potrebno pomagati prvim varnim državam, ki begunce sprejmejo. V času miru prosto prehajanje mej, brez dokumentov, ni dovoljeno. Zavedati se moremo, da smo z vstopom v shengensko območje prevzeli odgovornost, da ščitimo del zunanje meje pred njenim nedovoljenimi prečkanjem. Varnost v Evropi, migrantska kriza in schengenska meja, so zadeve, ki pritičejo celotno Evropo, zato naj vsaka država pomaga po svojih zmožnostih. Begunec ne sme imeti večjih socialnih ali ekonomskih pravic kot ostali državljani.

TOČKA ŠT. 41

Ekonomski migranti: Glede ekonomskih migrantov je potrebna smiselna omejitev, kjer se dovoli prehod le tistim, ki že imajo delovno vizo. Tujci, ki delajo pri nas morajo biti zaščiteni pred izkoriščanjem. Ne smejo biti slabše plačani kot slovenski delavci za enako delo. Izvajati je potrebno poostren inšpekcijski in davčni nadzor nad podjetji, ki zaposlujejo tujce, ter kazensko in odškodninsko preganjati lastnike, ki jih izkoriščajo!

TOČKA ŠT. 42

Podjetništvo: Potrebno je omejiti odpiranje podjetij ljudem, ki so zaradi subjektivnega razloga spravili podjetje v stečaj in so tako dobavitelje, naročnike, državo ali zaposlene finančno oškodovali.

TOČKA ŠT. 43

Pri stečaju ali prisilni poravnavi se mora prvo poplačati obveznosti do delavcev!

TOČKA ŠT. 44

Vera: Vera mora biti ločena od države. Verska prepričanja naj bodo zasebna zadeva. V tem smislu verski predstavniki, verske storitve in nepremičnine, katerih lastnik je verska družba ne smejo imeti nobenih finančnih, davčnih ali kakršnihkoli drugih privilegijev v primerjavi s drugimi pravnimi organizacijami (društvi) oz. zaposlenimi fizičnimi osebami v teh društvih.

TOČKA ŠT. 45

Istospolne družine. Pri istospolnih partnerjih podpiramo posvojitev bioloških otrok partnerja oz. otrok njegovih bližnjih sorodnikov, saj morajo otroci ostati v okolju v katerem so odraščali, kjer poznajo ljudi ali so z njimi v bližnjem sorodstvu.

TOČKA ŠT. 46

Želimo ukinitev obveznega RTV prispevka.

TOČKA ŠT. 47

Zavzemamo se za politično neodvisno in raziskovalno novinarstvo.

TOČKA ŠT. 48

Gledamo v prihodnost. Zakonsko bomo uredili trgovanje s kriptovalutami. Gospodarstvo in šolstvo bomo pripravili na dobo digitalizacije in robotike.

TOČKA ŠT. 49

Zavzemali se bomo za večjo samooskrbo s hrano in z električno energijo.

TOČKA ŠT. 50

Zakonsko nameravamo prepovedati ankete, ki merijo politično priljubljenost strank in politikov.

ReSET - Logotip - Krogec
Čas je, da navadni državljani ne gledamo več samo zraven, kako nam uničujejo državo in življenja. Potrebujemo neobremenjene ljudi, ki bodo naredili, kar je prav za ljudi.
PREBERI TUDI NEKAJ ZADNJIH NOVIC